Regulamin Festiwalu Bazyliszek

 1. Festiwal Bazyliszek (dalej „Festiwal”) odbywa się w dniach 5-7 lipca 2024 roku w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” mieszczącym się pod adresem ul. Indiry Gandhi 9, 02-776 Warszawa, oraz na terenie przyległym. 
 2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki „Avangarda” z siedzibą przy ul. Targowej 66/22, 03-734 Warszawa (KRS 0000272294, REGON 140858970, NIP 113-26-66-535). Organizator działa w czasie Festiwalu przez swoich Przedstawicieli (upoważnionych członków Stowarzyszenia oraz osób przez nich wskazanych, w tym również wolontariuszy).
 3. Festiwal jest wydarzeniem niekomercyjnym, a Przedstawiciele Organizatora pracują społecznie.
 4. Każda osoba przebywająca na terenie festiwalu zobowiązana jest potwierdzić swoją tożsamość ważnym dokumentem ze zdjęciem i datą urodzenia na żądanie Przedstawicieli Organizatora.
 5. Dzieci do 12. roku życia mogą przebywać na terenie Konwentu wyłącznie pod ciągłą opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Wyjątkiem jest oddzielona i wyraźnie oznaczona strefa Festiwalu, w której można pozostawić dziecko pod opieką wykwalifikowanych Przedstawicieli Organizatora.  
 6. Każdy uczestnik Festiwalu zgadza się na publikacje elektroniczne i poligraficzne grupowych fotografii promujących Festiwal, na których będzie występował jego wizerunek. Organizator zobowiązuje się do niepublikowania zdjęć dzieci w przypadku sprzeciwu opiekunów prawnych. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania z materiałów Festiwalu zdjęcia, na którym występuje. 
 7. Terenem Festiwalu jest budynek Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy” oraz przylegający do niego parking. Na terenie Festiwalu uczestnikom wolno przebywać w następujących godzinach:
  1. piątek 5 Lipca 2024 roku: od 15:00 do 21:30;
  2. sobota 6 lipca 2024 roku: od 10:00 do 21:30;
  3. niedziela 7 lipca 2024 roku: od 10:00 do 18:30.
   Godziny te nie obowiązują uczestników atrakcji o wydłużonym czasie trwania ani Wolontariuszy.
 8. Na teren Festiwalu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników, szczególnie broni białej, broni „bezpiecznej”, palnej i ASG. Zakaz ten nie dotyczy pokazów i larpów, jednak każdy taki przedmiot wymaga zgłoszenia Przedstawicielom Organizatora przed wejściem na teren Festiwalu. Użycie przedmiotów tego typu bez zgody Organizatora oraz bez nadzoru osób prowadzących atrakcję wykorzystującą takie przedmioty, lub użycie ich w miejscu do tego nieprzeznaczonym, może zostać ukarane usunięciem Uczestnika z terenu Festiwalu.
 9. Organizatorzy przyjmują w depozyt przedmioty wymienione w punkcie poprzedzającym oraz mają prawo do odmowy wpuszczenia na teren Festiwalu lub usunięcia z niego osób niezgadzających się na przechowywanie  w depozycie takich przedmiotów.
 10. Na terenie Festiwalu obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ posiadania i spożywania napojów alkoholowych oraz nielegalnych substancji o charakterze odurzającym lub psychotropowym. W przypadku odnalezienia u Uczestnika środków tego typu nastąpi ich natychmiastowa konfiskata oraz usunięcie Uczestnika Festiwalu, który je posiadał lub używał, bez prawa powrotu na teren Festiwalu.
 11. Osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających i pobudzających, a także zachowujące się agresywnie lub wulgarnie, będą usuwane z terenu Festiwalu.
 12. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, używania e-papierosów bądź innych wyrobów tytoniowych. 
 13. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom Przedstawicieli Organizatora.
 14. Na teren Festiwalu zabrania się wprowadzania zwierząt bez zgody Organizatora, za wyjątkiem psów-przewodników.
 15. Na terenie Festiwalu obowiązuje absolutny zakaz samodzielnego przyklejania czegokolwiek do jakiejkolwiek powierzchni. W celu rozpowszechniania materiałów reklamowych należy uzyskać zgodę Organizatora, który przekaże je wolontariuszom do rozmieszczenia na terenie Konwentu. Wszelkie materiały, co do których nie została wydana zgoda, będą niezwłocznie usuwane, a osoby je rozwieszające ponoszą odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia powierzchni, na której materiały zostały przyklejone.
 16. Wejście na teren Festiwalu jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Uczestnika i akceptacją  Regulaminu. Kopia Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Konwentu oraz w punkcie akredytacyjnym. Przedstawiciele Organizatora udostępnią na każde żądanie Uczestnika kopię niniejszego Regulaminu.
 17. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.
 18. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Festiwalu. Usunięcie z Festiwalu jest równoznaczne z koniecznością opuszczenia przez usuwanego Uczestnika terenu Konwentu i jest każdorazowo odnotowywane przez Organizatora z podaniem imienia i nazwiska usuwanego Uczestnika, do których podania usuwany Uczestnik się zobowiązuje.
 19. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby obecne na terenie Festiwalu, niezależnie od ich roli i pozycji.
 20. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne uczestników Festiwalu. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik powinien wykupić samodzielnie przed rozpoczęciem Festiwalu.
 21. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.
 22. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie Festiwalu. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, Organizator ma prawo do pozyskania od Uczestnika, wobec którego zachodzi podejrzenie spowodowania szkody, jego danych osobowych, w tym: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL, których okres przechowywania nie będzie przekraczał okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 23. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują Przedstawiciele Organizatora.
 24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji Regulaminu zgodnie z obowiązującym prawem.
 25. O sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decyduje Organizator.