Regulamin Sklepu Internetowego Bazyliszek

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem tego Sklepu.

§ 2. DEFINICJE                                                                                                                       

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca, Administrator Danych Osobowych – STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW FANTASTYKI „AVANGARDA” z siedzibą w Warszawie (03-734) przy ul. Targowej 66/22; KRS 0000272294, REGON 140858970, NIP 113-26-66-535, które nie pozostaje przedsiębiorcą.
 3. Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną „bazyliszek.ava.waw.pl/sklep”, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Klient – każdy podmiot kupujący w Sklepie Internetowym.
 5. Formularz zamówienia – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi składanie Zamówień (dodawanie Produktów do Koszyka) oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym odbioru i sposobu płatności.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego za pomocą Formularza zamówienia, które bezpośrednio zmierza do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy określające w szczególności ich rodzaj i liczbę.
 7. Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi ustalenie wybranych przez niego do zakupu Produktów, a także umożliwiająca modyfikację danych Zamówienia, w szczególności zmiany ilości i rodzaju zamawianych Produktów.
 8. Produkt – dostępna w ofercie handlowej Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą niebędącym przedsiębiorcą a Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (za pośrednictwem Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Punkt Odbioru –miejsce odbioru osobistego zakupionych Produktów, czyli festiwal BAZYLISZEK, który odbywa się w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” przy ul. Indiry Gandhi 9 w Warszawie w dniach 5-7 lipca 2024 r.
 11. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§ 3. DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY                                                                                                                 

 1. Adres pocztowy Sprzedawcy: ul. Targowa 66/22, 03-734 Warszawa
 2. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: bazyliszek@ava.waw.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 30 1750 0012 0000 0000 3400 2525
 4. Sprzedawca oświadcza, że nie posiada telefonu kontaktowego.

§ 4. WYMOGI TECHNICZNE
Do prawidłowego korzystania z funkcji i właściwości Sklepu Internetowego, w tym przeglądania jego oferty handlowej oraz składania zamówień na Produkty, wymagane są: urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Safari, Mozilla Firefox lub Internet Explorer od wersji 9, aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.

§ 5. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane nieuprawnionym działaniem osób trzecich, siłą wyższą lub niekompatybilnością (niezgodnością) Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną, którą dysponuje Klient.
 2. Przeglądanie oferty handlowej Sklepu Internetowego nie wymaga założenia przez klienta konta.
 3. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i podane zostały w polskich złotych.
 4. O ostatecznej kwocie, którą Klient ma uiścić za Produkt, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, jak również w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA 
Złożenie Zamówienia wymaga:

 1. wybrania Produktu lub Produktów będących przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknięcia przycisk „Do koszyka”,
 2. podania danych koniecznych do realizacji Umowy Sprzedaży, tj.: imienia, nazwiska, adresu (ulica, numer budynku, ewentualnie numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego,
 3. kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 4. akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności poprzez kontynuowanie składania zamówienia,
 5. wybrania jednego z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacenia Zamówienia w określonym terminie.

§ 7. METODY PŁATNOŚCI I WYDANIE PRODUKTU 

 1. W celu realizacji Zamówienia Klient zapłaci za zamówiony Produkt za pośrednictwem jednej z dostępnych na stronie Sklepu Internetowego form przed dokonaniem odbioru osobistego Produktu.
 2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem systemu obsługującego płatności internetowe PayU, w tym z wykorzystaniem przelewu elektronicznego, karty płatniczej (w tym: kredytowej) lub systemu Blik, płatność odbywa się w sposób określony przez regulamin operatora płatności, za który Sprzedawca nie odpowiada.
 3. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem systemu obsługującego płatności internetowe PayU Klient ma możliwość skorzystania z oferowanych przez tego operatora usług dodatkowych, w sposób określony w regulaminach normujących zasady korzystania
  z tych usług.
 4. Wydanie zakupionego Produktu odbywa się wyłącznie w Punkcie Odbioru, w czasie odbywania się festiwalu Bazyliszek, czyli w dniach 5-7 lipca 2024 r.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Sprzedawcy, wydanie zakupionego Produktu może nastąpić w innym terminie w siedzibie Sprzedawcy bądź poprzez jego wysłanie za pośrednictwem przedsiębiorstwa przewozowego („firmy kurierskiej”) po uiszczeniu przez Kupującego ceny wysyłki i uzasadnionych kosztów przygotowania Produktu do wysłania.

§ 8. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym następuje zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu Zamówienia potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji przesyłając Klientowi poprzez wysłanie do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wiadomości z potwierdzeniem złożenia przez Klienta Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności z góry na zasadach określonych na stronie Sklepu Internetowego wybierając odpowiednią opcję. Jeżeli Klient nie zapłaci za Zamówienie bezpośrednio po jego złożeniu i kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” Sprzedawca automatycznie odstąpi od Umowy Sprzedaży, a Zamówienie zostanie anulowane. Jeżeli Klient nie odbierze zamówienia w Punkcie Odbioru w czasie odbywania się festiwalu Bazyliszek, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na realizację jego zobowiązań, wysyłając stosowną informację na podany przez niego adres poczty elektronicznej i podejmując próbę kontaktu telefonicznego. Brak reakcji Klienta na próby kontaktu w terminie wskazanym w wiadomości będzie oznaczać automatyczne odstąpienie Sprzedawcy od Umowy Sprzedaży. W takim wypadku Zamówienie zostanie anulowane, zaś uiszczona cena zostanie Klientowi zwrócona w taki sam sposób, w jaki została zapłacona.
 4. Produkt będzie gotowy do odbioru w Punkcie Odbioru w czasie trwania festiwalu Bazyliszek, czyli w dniach 5-7 lipca 2024 r.
 5. Umowa Sprzedaży Produktu zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego obejmuje jego dostawę przez Sprzedawcę do Punktu Odbioru.
 6. Sprzedawca wyśle do Klienta najpóźniej w dniu rozpoczęcia konwentu Bazyliszek wiadomość na podany przez niego adres poczty elektronicznej z przypomnieniem o warunkach wydania Produktów w Punkcie Odbioru.
 7. Sklep Internetowy nie udostępnia możliwości płatności przy odbiorze za Produkt z opcją odbioru w Punkcie Odbioru. Jedynym możliwym sposobem płatności jest przedpłata.
 8. W przypadku nieodebrania przez Klienta Produktu w Punkcie Odbioru w czasie trwania festiwalu Bazyliszek (5-7 lipca 2024 r.) Sprzedawca przechowuje Produkt na koszt i ryzyko Klienta przez okres 1 roku, w czasie którego Klient może nawiązać kontakt ze Sprzedawcą w celu ustalenia innej formy odbioru Produktu na swój koszt. Po tym czasie Sprzedawca obejmuje na własność Produkty objęte Umową Sprzedaży w ramach świadczenia odszkodowawczego tytułem zryczałtowanych kosztów poniesionych za przechowywanie Produktu, a wzajemne roszczenia stron z Umowy Sprzedaży wygasają.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy choćby był osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej bądź prowadzącą działalność gospodarczą, dla której Umowa Sprzedaży nie posiada charakteru zawodowego, ponieważ Sprzedawca nie pozostaje przedsiębiorcą.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży.
 3. Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący i ujawniony w chwili jego odbioru.
 5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient jest uprawniony do żądania wymiany Produktu na wolny od wad.
 6. Klient jest zobowiązany udostępnić Sprzedawcy niezgodny z Umową Produkt.
 7. Produkty nie są objęte gwarancją.

§ 11. DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia.
 2. Dane, które są przetwarzane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu pochodzą od Klienta.
 3. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda). Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy w ocenie Klienta przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę narusza przepisy obowiązującego prawa.
 4. Dane Klienta będą przetwarzane do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń z Umowy Sprzedaży. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, dane Klienta są przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
 5. Odbiorcami danych Klienta mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego Zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe rowerów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 6. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów celem:
  1. Wykonania czynności, co do których Klient wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być udzielona w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie danych, np. zamieszczenie opinii w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu.
  2. Wykonania zawartych umów lub podjęcia działań celem zawarcia umowy na żądanie Klientów (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku dokonania zakupu, zgłoszenia reklamacji lub złożenia przez Klienta oświadczeń dotyczących zawartych umów. Wówczas dane Klientów będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta w Sklepie, realizacji Zamówienia lub usługi oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
  3. Wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to zwłaszcza osób z którymi Administrator dokonał czynności skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego.
  4. Prowadzenia korespondencji a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2024 r.
 2. Regulamin oraz Umowy Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 3. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 4. Z ważnych przyczyn takich jak: zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany w sposobie płatności i wydania Produktów – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedawca dopuszcza możliwość dokonania zmian Regulaminu.
 5. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub zawartych na jego podstawie Umów Sprzedaży rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Sprzedawcy.
 6. Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://bazyliszek.ava.waw.pl/regulamin-sklepu/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Sprzedawca nie jest związany żadnym kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa
  w przepisie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (U. 2007 nr 171 poz. 1206 ze zmianami).
 8. Stosownie do brzmienia przepisu art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca informuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej,
  o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.